Cambados celebra este fin de semana la Fiesta de la VieiraCambados celebra esta fin de semana a Festa da Vieira

De Colineta

[lang_gl]Cambados celebra este fin de semana a Festa da Vieira malia que os hostalerios da localidade se descolgaron da súa organización[/lang_gl][lang_es]Cambados celebra este fin de semana la Fiesta de la Vieira a pesar de que los hosteleros de la localidad se descolgaron de su organización[/lang_es]

[lang_gl]Non é broma. Índa non pasou unha semana do inicio do asunto das vieiras de Ferrol e xa Cambados está a celebrar a súa Festa da Vieira. Igual é o mellor momento, agora en quente, para chamar a atención sobre o produto e as súas excelentes cualidades cando se trata de vieira legal, extraída e procesada conforme ás normas. En poucos días, á volta da fin de semana, saberemos se acertan o concello e a confraría en celebrar a festa nas súas datas normais, no canto de atrasala algunhas semanas, ou se acertan os hostaleiros cambadeses en descolgarse da organización da mesma, como xa fixeron. O público ten a palabra.

Polo que se dixo na presentación da festa, as vieiras que se van servir na mesma son galegas. E conxeladas.

Agora mesmo as vieiras galegas que están no mercado so poden presentarse conxeladas. O motivo é sinxelo: neste momento non se está extraendo vieira, de forma legal, das augas galegas. No próximo mes comezaranse os análises para comprobar se a toxina amnésica está dentro dos máximos autorizados. En caso de que a cousa sexa así e non se superen os máximos legais, a Xunta poderá autorizar un plan de explotación.

Entón a vieira collerase baixo supervisión de técnicos oficiais, desembarcarase en Cambados (cando procede da ría de Arousa, que é o habitual e que está a converter Cambados no porto galego que máis vieira descarga) e será levada, en camións precintados, ás instalacións de Vieira de Galicia, S.L., única empresa autorizada para procesar as vieiras galegas, procesado que consiste no eviscerado das mesmas, análise por lotes do posible presenza de toxina anmésica e a súa contía, envasado, etiquetado e distribución. Durante o período de extracción pódese vender vieira fresca (fresca pero morta, xa que foi eviscerada). O resto do ano so conxelada, mentres haxa existencias nas cámaras de Vieira de Galicia, S.L., xa que en 2007 as capturas foron algo superiores a 220 toneladas en toda Galicia. Todo este proceso está regulado pola Orde de 15 de xaneiro de 2002.

A existencia dunha única empresa dedicada á evisceración de vieiras está dando abondo que falar, e a meirande parte dos que tal fan limítanse a asegurar que se trata dun monopolio. O dicionario di que monopolio é unha concesión en réxime de exclusividade e neste caso a redacción da orde citada fala de plantas evisceradoras en plural, polo que entendo que o mesmo que hai unha podería haber dúas ou máis. So fai falla que alguén se decida a arriscar os seus cartos en montar unha nova. Claro que o limitado da materia prima a procesar, pouco máis de 200 toneladas ao ano, non debe animar a ninguén ¿non lles parece?. Así que de momento parece que imos seguir cunha única evisceradora.

ACTUALIZACIÓN (12 de setembro, 13:45 horas): Vieira de Galicia S.L. é a única empresa que se dedica na actualidade á evisceración de vieiras, pero nos últimos tempos a Xunta autorizou algunha máis, que polo momento non está funcionando. Tentarei saber algo máis.

NOVA ACTUALIZACIÓN (15 de setembro): Mar Ambroa, de Vieira de Galicia, S.L., que asegurou tallantemente que hai outras empresas autorizadas para eviscerar vieira inda que non está funcionando, di agora que non ten constancia documental sobre o asunto e que o dito procede de rumores que circulan por Cambados. Segundo o gabinete de prensa da Consellería de Pesca so Vieira de Galicia conta actualmente con autorización para eviscerar vieira. En Pereira, empresa á que parece apuntan os rumores, aseguran que tiveron noutro tempo autorización para eviscerar, pero que dende que se lles queimou a fábrica non volveron solicitala. Na actualidade din que Pereira merca a vieira eviscerada a Vieira de Galicia. Quede claro, pois, que Vieira de Galicia é a única empresa actualmente aurtorizada pola Consellería de Pesca para a evisceración de vieira galega[/lang_gl][lang_es]No es broma. Aun no pasó una semana del inicio del asunto de las vieiras de Ferrol y ya Cambados está celebrando su Fiesta de la Vieira. Igual es el mejor momento, ahora en caliente, para llamar la atención sobre el producto y sus excelentes cualidades cuando se trata de vieira legal, extraída y procesada conforme a las normas. En pocos días, a la vuelta del fin de semana, sabremos si aciertan el ayuntamiento y la cofradía en celebrar la fiesta en sus fechas normales, en vez de retrasarla algunas semanas, o si aciertan los hosteleros cambadeses en descolgarse de la organización de la misma, como ya hicieron. El público tiene la palabra.

Por lo que se dijo en la presentación de la fiesta, las vieiras que se van a servir en la misma son gallegas. Y congeladas.

Ahora mismo las vieiras gallegas que están en el mercado solo pueden presentarse congeladas. El motivo es sencillo: hoy por hoy no se está extrayendo vieira, de forma legal, de las aguas gallegas. En el próximo mes se comenzarán los análisis para comprobar si la toxina amnésica está dentro de los máximos autorizados. En caso de que la cosa sea así y no se superen los máximos legales, la Xunta podrá autorizar un plan de explotación.

Entonces la vieira se cogerá bajo supervisión de técnicos oficiales, se desembarcará en Cambados (cuando procede de la ría de Arousa, que es lo habitual y que está convirtiendo Cambados en el puerto gallego que más vieira descarga) y será llevada, en camiones precintados, a las instalaciones de Vieira de Galicia, S.L., única empresa autorizada para procesar las vieiras gallegas, procesado que consiste en el eviscerado de las mismas, análisis por lotes del posible presencia de toxina amnésica y su cuantía, envasado, etiquetado y distribución. Durante el período de extracción se puede vender vieira fresca (fresca pero muerta, ya que fue eviscerada). El resto del año solo congelada, mientras haya existencias en las cámaras de Vieira de Galicia, S.L., ya que en 2007 las capturas fueron algo superiores a 220 toneladas en toda Galicia. Todo este proceso está regulado por la Orden de 15 de enero de 2002.

La existencia de una única empresa dedicada a la evisceración de vieiras está dando bastante que hablar, y la mayor parte de los que tal hacen se limitan a asegurar que se trata de un monopolio. El diccionario dice que monopolio es una concesión en régimen de exclusividad y en este caso la redacción de la orden citada habla de plantas evisceradoras en plural, por lo que entiendo que lo mismo que hay una podría haber dos o más. Solo hace fallt que alguien se decida a arriesgar sus cuartos en montar una nueva. Claro que lo limitado de la materia prima a procesar, poco más de 200 toneladas al año, no debe animar a nadie ¿no les parece?. Así que de momento parece que vamos a seguir con una única evisceradora.

ACTUALIZACIÓN (12 de septiembre, 13:45 horas): Vieira de Galicia S.L. es la única empresa que se dedica en la actualidad a la evisceración de vieiras, pero en los últimos tiempos la Xunta autorizó alguna más, que de momento no está funcionando. Intentaré saber algo más.

NUEVA ACTUALIZACIÓN (15 de septiembre): Mar Ambroa, de Vieira de Galicia, S.L., que aseguró tajantemente que hay otras empresas autorizadas para eviscerar vieira aunque no están funcionando, dice ahora que no tiene constancia documental sobre el asunto y que lo dicho procede de rumores que circulan por Cambados. Según el gabinete de prensa de la Consellería de Pesca solo Vieira de Galicia cuenta actualmente con autorización para eviscerar vieira. En Pereira, empresa a la que parece apuntan los rumores, aseguran que tuvieron en otro tiempo autorización para eviscerar, pero que desde que se les quemó la fábrica no volvieron a solicitarla. En la actualidade dicen que Pereira compra la vieira eviscerada a Vieira de Galicia. Quede claro, pues, que Vieira de Galicia es la única empresa actualmente aurtorizada por la Consellería de Pesca para la evisceración de vieira gallega[/lang_es]


You may also like...

6 comments

  1. Creo que es bueno que se lelve a cabo la fiesta. La normalidad es lo que debe reinar en estos casos. Lo extraordinario es lo sucedido en el caso “vieira”….

  2. Es uan forma de ver la cosas muy sensata, sampedro, pero corren el riesgo de que el público les de la espalda, dada la psicosis que parece haber entre la gente. Y un fracaso de la fiesta sería más grave que su aplazamiento.

  3. Botadechaplin, si la vieira es importada no hay problema. Pero si es gallega solo puede llegar al mercado eviscerada en una empresa autorizada por la Xunta, envasada de forma individual y etiquetada. En este momento no hay vieira gallega fresca en el mercado, pero si congelada. La última campaña de captura de vieira fue de finales de noviembre de 2007 a mediados de febrero de 2008. El próximo mes harán análisis de toxina para ver si puede abrirse de nuevo el período de captura.
    Gracias por el apoyo.

  4. La orden de 2002 que regula todo el proceso habla solo de la vieira capturada en Galicia. Entiendo que la importada fresca puede venir sin eviscerar siempre que cumpla los requisitos sanitarios.

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *